Objavovanie cieľov a vízií

Inštitút vzdelávania ECM pripravil pre zamestnancov a študentov ECM 4. školenie spolupracovníkov v sérii projektu podporeného kresťanskou grantovou organizáciou Mustard Seed Foundation (Advanced Leadership Training). Témou školenia bolo „Objavovanie cieľov a vízií“. Školenie prebehlo v Banskej Bystrici dňa 12 apríla 2008 s 31 účastníkmi. Celý program vyplnili prednášky sekretára pre evanjelizáciu nemeckej ECM brata Wilfrieda Bolaya, ktorého mnohí u nás poznajú ako riaditeľa nemeckej metodistickej stanovej misie a EMK-mobilu. K prednáškam bolo možné klásť otázky a na záver boli účastníci vyzvaní, aby začali pracovať na konkrétnostiach, ktoré z prednášaného vyplývajú ako potrebné konzekvencie pre ich zbor.
Obsahovo bolo školenie zamerané predovšetkým na zbor, ktorý potrebuje analýzu. Zvážiť dejiny zboru, bez ktorých nemožno úplne porozumieť prítomnému stavu zboru. Potom sa obzrieť po možnostiach, ktoré zbor má dnes a aké možnosti poskytuje okolie zboru. Potom si treba ujasniť aký ľudský a vecný „kapitál“ zbor má. Zbor potrebuje mať víziu, to znamená: potrebuje mať sny a želania, ďalej si každý potrebuje ujasniť, čo by rád v zbore robil, aké má dary a obdarovanie, aby pomohol na ceste za ideálnym obrazom svojho zboru. Na tejto ceste treba voliť krátkodobé ciele (1 rok), strednodobé ciele (2 – 5 rokov) a dlhodobé ciele (6 – 10 rokov). Ciele musia byť realistické, konkrétne, merateľné (kontrolovateľné) kvalifikovaná väčšina zboru ich musí zdieľať (i potom niesť), treba ich publikovať (informovať zbor) a rozdeliť ich na malé ciele. Po dosiahnutí jednotlivých cieľov nezabudnúť na ich vďačné zhodnotenie (oslavu). K plánovaniu a dosiahnutiu cieľov a čiastkových cieľov si treba vždy dávať 7 otázok. 1. Čo? (objasniť obsah) 2. Prečo? (dôvody) 3. Ako? (postupnosť krokov a čiastkových cieľov) 4. Kedy? (časová konkretizácia) 5. Kde? (v zbore, v prenajatom priestore ...) 6. Kto (obdarovanie ľudí a možnosti spolupracovníkov) S čím? (otázka po finančných prostriedkoch, pomôckach, atď.).

Fotky z akcie


<Späť