Študijný a skúškový poriadok Jednotného lektorátu Evanjelickej cirkvi metodistickej

§ I.
1. Jednotný lektorát ECM (ďalej iba: lektorát) má zabezpečiť, aby absolventi teologických fakúlt a iných teologických škôl, ktoré cirkev uznala, získali potrebné množstvo poznatkov
z metodizmu v oblastiach dogmatiky, etiky, exegézy, cirkevných dejín, praktickej teológie a praxe, bez ktorých nie je možné zodpovedne vykonávať službu v Evanjelickej cirkvi metodistickej.
2. Lektorát nenahrádza štúdium teológie, je iba jeho doplnkom.

§ II.
1. Štúdium lektorátu musí absolvovať každý, kto sa uchádza
o niektorú z foriem služby ordinovaných alebo neordinovaných pracovníkov v ECM v tých oblastiach, kde sa vyžaduje teologické vzdelanie.
2. Štúdium lektorátu je povinný úspešne absolvovať každý študent teológie alebo katechetiky alebo inej formy bohosloveckej prípravy, ktorý je príjemcom hmotnej podpory zo strany Evanjelickej cirkvi metodistickej (hmotnou podporou sa rozumie napr.: štipendium, úhrada cestovného študentov externého štúdia, príspevok na školné, vyplácanie príspevkov na nákup odbornej teologickej literatúry, bezplatné ubytovanie v cir-kevných priestoroch a tak podobne).
3. Lektorát (alebo jeho časti) môžu študovať aj záujemcovia, ktorí ho nemajú povinný (najmä študenti teológie z iných cirkví, ktorí navštevujú lektorské cvičenia ako súčasť svojho študijného plánu). V tomto prípade však nie sú riadnymi frekventantmi lektorátu.

§ III.
1. Záujemca sa stáva riadnym frekventantom lektorátu podaním prihlášky riaditeľovi Inštitútu vzdelávania ECM.
2. Každý riadny frekventant lektorátu dostane výkaz o štúdiu, kde budú zapísané všetky požiadavky na vykonanie ústnych skúšok, písomných prác, kázni a praxe.
3. Vykonanie požadovanej študijnej povinnosti potvrdí príslušný examinátor (alebo poverený zástupca) svojím podpisom
a vyznačí dátum.
4. Absolvovanie celého lektorátu vyznačí riaditeľ Inštitútu vzdelávania ECM do výkazu i štúdiu a podá o tom správu superintendentovi.

§ IV.
1. Lektorát je rozpísaný do štyroch ročníkov, ktoré predstavujú strednú dĺžku jeho absolvovania. Lektorát je možné absolvovať za tri až päť rokov.
2. Rozdelenie lektorátu do štyroch ročníkov je iba orientačné. Postup štúdia a skúšok si môže po dohode s examinátorom stanoviť frekventant.
3. V prípade skrátenia doby štúdia lektorátu je nutné tiež kumulovať požiadavky na absolvovanie praxe tak, aby sa naplnil celkový počet dní letnej prázdninovej praxe a nedeľnej "kazateľskej praxe" v určených zboroch.

Tento študijný a skúškový poriadok schválila Výročná konferencia ECM v Plzni roku 2003. Tým sa stal lektorát záväzným materiálom pre vedenie Evanjelickej cirkvi metodistickej (biskup, kabinet, superintendent, rady oblastí).


1 2

TOPlist