Študijný a skúškový poriadok

Teologického seminára Evanjelickej cirkvi metodistickej

Čl. 1
Preambula
Študijný a skúškový poriadok Teologického seminára Evanjelickej cirkvi metodistickej (ďalej TS ECM) bol vypracovaný na základe nového konceptu vzdelávania, ktorý prijala Výročná konferencia v r. 1996.  Študijný a skúškový poriadok TS ECM vymedzuje základné pravidlá, ktorými sa riadi štúdium na TS ECM.

Čl. 2
Zriadenie štúdia

 1. Na TS ECM sa študuje odbor “teológia” so zameraním a dôrazmi Evanjelickej cirkvi metodistickej.
 2. Študijný program TS ECM je koncipovaný ako bakalárske štúdium, nie je však akreditované a nevyžaduje sa predchádzajúce stredoškolské vzdelanie (viď ďalej Čl. 4 – Zápis).
 3. Absolvovanie štúdia na TS ECM sa uznáva v Evanjelickej cirkvi metodistickej za dostatočnú (minimálnu) teologickú prípravu k ordinácii.
 4. Štúdium sa organizuje ako externé, trojročné (šesťsemestrové). Študenti sa pripravujú prevažne samostatným štúdiom, ktoré je dopĺňané určenými formami výučby.

Čl. 3
Študijný program

 1. Študijný program vymedzuje rozsah a obsah odboru “teológia”. Obsahuje učebný plán študijného odboru, ktorý vymedzuje predmety a počet povinných konzultačných hodín v jednotlivých semestroch a ročníkoch a spôsob ukončenia jednotlivých predmetov. Vymedzuje konkrétnu formu výučby, priebeh štúdia a spôsob jeho ukončenia na TS ECM.
 2. Počet všetkých vyučovacích hodín (včítane povinnej praxe) by nemal presiahnuť 100 hodín za semester. Výnimky môže schváliť Inštitút vzdelávania ECM.

Čl. 4

Zápis

 1. Predpokladom zapísania do 1. ročníka je prijatie na štúdium TS ECM. Uchádzač o štúdium na TS ECM predloží
  1. vysvedčenia z I. stupňa (Učeník) a II. stupňa (dogmatika, praktická teológia, biblistika a cirkevné dejiny) Zborovej biblickej školy a doklad o najvyššom ukončenom vzdelaniu.
  1. písomné odporúčanie zboru podpísané kazateľom zboru a jedným členom staršovstva, schválené predsedom Rady ČO nebo SO
  2. a vykoná skúšku zo znalosti jazyka materinského a anglického alebo nemeckého jazyka v rozsahu určenom smernicou Inštitútu vzdelávania.
 1. Zápisom do 1. ročníka sa prijatý uchádzač stáva študentom TS ECM. Zápis sa koná v termíne a na mieste určenom riaditeľom Inštitútu vzdelávania.
 2. Študenti si zapisujú do výkazu o štúdiu predmety podľa učebného plánu príslušného ročníka štúdia.

Čl. 5
Organizácia školského roka

 1. Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho roku. Zimný semester od 1. septembra do 31. januára, letný semester od 1. februára do 31. augusta. Organizáciu školského roku spresňuje harmonogram akademického roka.
 2. Akademický rok sa člení na zimný a letný semester.
 3. V zimnom semestri sa konajú jednodňové sústredenia v mesiacoch október, november a december a  sústredenie v januári. V letnom semestri sa konajú jednodňové sústredenia v mesiacoch marec, apríl, máj a sústredenie v júni.
 4. Skúškové obdobie je minimálne šesťtýždňové.

Čl. 6

Organizácia vyučovacieho procesu

 1. Základnými formami výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, exkurzie, kurzy, prax, konzultácie a samostatné štúdium.
 2. Účasť študentov na všetkých formách výučby je povinná.
 3. Študent, ktorý sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť na vyučovaní, môže splniť študijné povinnosti spôsobom, ktorý mu určí vyučujúci. Za vážne dôvody sa považujú:
  1. práceneschopnosť, potvrdená ošetrujúcim lekárom
  2. doložené osobné prekážky v práci (starostlivosť o dieťa, o člena rodiny, sprevádzanie príslušníka rodiny na ošetrenie, vlastná svadba, účasť na pohrebe blízkej osoby a pod.)
  3. činnosť vykonávaná preukázateľne v prospech TS ECM alebo ECM z poverenia nadriadenej osoby
  4. študijné pobyty
 1. Výučbu vedú spolupracovníci, ktorých povoláva riaditeľ Inštitútu vzdelávania ECM.
 2. Skúšajú členovia skúšobných komisií pre českú a slovenskú oblasť, ktorých navrhuje Výbor pre štúdium a schvaľuje Výročná konferencia ECM v ČR a SR.
 3. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ Inštitútu vzdelávania na základe žiadosti študenta rozhodnúť o jeho oslobodení z povinnosti zúčastňovať sa niektorých foriem výučby.

Čl. 7

Kontrola štúdia

 1. Hlavnými prostriedkami kontroly štúdia sú priebežná kontrola, zápočet, klasifikovaný zápočet, skúška.
 2. Priebežnou kontrolou štúdia sa sleduje úroveň osvojovania si vedomostí, spôsobilostí, zručností, návykov získaných vo všetkých formách výučby, samostatným štúdiom, vypracovaním samostatných prác a pod. Vykonávajú ju učitelia kontrolnými otázkami, testami, zadávaním študijných úloh, písomných a praktických prác a ich hodnotením.
 3. Jedenkrát ročne, ku dňu zápisu sa vykoná kontrola plnenia študijných povinností.
 4. Do vyššieho ročníka je možné sa podmienečne zapísať pri nesplnení najviac dvoch študijných povinností z predchádzajúceho školského roka, musí si ich však splniť do konca decembra príslušného roka.

Čl. 8

Zápočet, klasifikovaný zápočet, skúška

 1. Zápočet, klasifikovaný zápočet, skúšku zapisuje vyučujúci (pri skúškach skúšajúci) učiteľ do výkazu o štúdiu a do výkazu o vykonaných zápočtoch, klasifikovaných zápočtoch a skúškach.
 2. Zápočet a klasifikovaný zápočet potvrdzuje, že študent absolvoval výučbu z daného predmetu a preukázal základné vedomosti a zručnosti spôsobom, ktorý určil vyučujúci na začiatku semestra. Zápočtom sa uzatvára výučba predmetu v danom semestri.
 3. Ak študent nemôže splniť požiadavky na získanie zápočtu zo závažných dôvodov podľa Čl. 6/3, vyučujúci mu určí náhradné kritériá a termín ich splnenia, najneskôr však do ukončenia semestra.
 4. Skúška má overiť stupeň samostatného a tvorivého zvládnutia učiva z daného predmetu. Rozsah zverejňuje učebný plán TS ECM. Formu skúšky určuje vyučujúci.
 5. Doba trvania ústnej skúšky by spravidla nemala presiahnuť 30 minút, písomná a kombinovaná 90 minút.
 6. Výsledok skúšky sa klasifikuje známkami: “výborne” (1), “veľmi dobre” (2). “dobre” (3) a “nevyhovel” (4).
 7. Študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny.
 8. V prípade neúspešnej skúšky sa známka “nevyhovel” zapisuje iba do výkazu o vykonaných zápočtoch, klasifikovaných zápočtoch a skúškach. V prípade neúspešnej skúšky v poslednom opravnom termíne sa známka “nevyhovel” zapíše aj do výkazu o štúdiu.

Čl. 9

Postup do vyššieho ročníka

 1. Do vyššieho ročníka sa zapisuje študent, ktorý k termínu zápisu splnil všetky študijné povinnosti určené učebným plánom na príslušný školský rok.
 2. Študent môže byť podmienečne zapísaný do vyššieho ročníka, ak ku dňu zápisu nemá splnené najviac dve študijné povinnosti, t.j. dva zápočty, alebo zápočet a skúšku, alebo dve skúšky.
 3. Ak študent nemá do dňa zápisu splnené viac ako dve študijné povinnosti, nesplnil podmienky pre postup do vyššieho ročníka.

Čl. 10

Opakovanie ročníka

 1. Študentovi, ktorý nesplnil podmienky na zápis do vyššieho ročníka, môže riaditeľ Inštitútu vzdelávania ECM na jeho žiadosť povoliť opakovanie ročníka.
 2. Dvakrát nemožno opakovať ten istý ročník. Počas štúdia možno povoliť opakovanie najviac dvoch ročníkov.
 3. Pri opakovaní ročníka si študent zapisuje tie predmety, z ktorých v predchádzajúcom školskom roku nevyhovel (skúšky i zápočty).
 4. V opakovanom ročníku platí pre získavanie zápočtov a skúšok Čl. 8 v plnom rozsahu.

Čl. 11

Prerušenie štúdia

 1. Riaditeľ Inštitútu vzdelávania ECM môže povoliť študentovi prerušenie štúdia, ak o to študent písomne požiada z vážnych osobných, zdravotných a iných dôvodov.
 2. Prerušenie štúdium nemožno povoliť v opakovanom ročníku.
 3. Štúdium možno prerušiť počas štúdia naviac na dva roky.

Čl. 12
Zanechanie štúdia

 1. Študent, ktorý chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi Inštitútu vzdelávania ECM.
 2. Študent, ktorý sa nezapísal v termíne určenom na zápis do príslušného ročníka a do 14 dní sa neospravedlnil, prestáva byť študentom TS ECM.
 3. Študent, ktorý nesplnil podmienky postupu do vyššieho ročníka a nepožiadal o opakovanie ročníka, je vylúčený zo štúdia pre neprospech.
 4. Študent, ktorý spáchal disciplinárny delikt podľa Cirkevného poriadku ECM a bol z tohto činu usvedčený, môže byť vylúčený zo štúdia. Rozhoduje o tom Inštitút vzdelávania.

Čl. 13
Ukončenie štúdia

 1. Štúdium na TS ECM sa ukončuje vykonaním záverečnej skúšky, ktorej prvou časťou je obhajoba záverečnej práce, druhou časťou súborná ústna skúška, ktorej rozsah určuje študijný plán.
 2. Záverečnú prácu vypracuje študent na základe pridelenej témy v rozsahu min. 36 000 znakov. Zadáva sa v piatom semestri štúdia, odovzdáva sa v máji šiesteho semestra štúdia.
 3. Študent sa pozýva na záverečnú skúšku ak má splnené všetky študijné povinnosti a odovzdal záverečnú prácu.
 4. Študent má právo byť oboznámený s hodnotením záverečnej práce, ktoré písomne vypracovali dvaja poverení recenzenti, najmenej týždeň pred dátumom záverečnej skúšky.
 5. Študent má právo obhajovať záverečnú prácu, ak ju aspoň jeden recenzent na obhajobu odporučil.
 6. Ak študent nedostal odporúčanie obhajovať prácu aspoň od jedného recenzenta, nemôže konať záverečnú skúšku.
 7. Záverečná skúška sa koná pred minimálne trojčlennou komisiou, ktorú menuje riaditeľ Inštitútu vzdelávania ECM.
 8. Záverečná skúška sa klasifikuje stupňami 1 – 3, resp. nevyhovel. V prípade neúspechu má študent právo na dva opravné termíny záverečnej skúšky.
 9. Absolventom vydá TS ECM osvedčenie o úspešnom ukončení štúdia s vyznačením
  1. výsledku záverečnej skúšky
  2. celkového výsledku štúdia v aritmetickom priemere všetkých skúšok počas celého štúdia TS ECM.

Schválil študijný výbor ECM dňa 21. 6. 2001.

1 2

TOPlist