Zborová biblická škola
Smernice Inštitútu vzdelávania

Zriaďovateľom Zborovej biblickej školy (ZBŠ) je Evanjelická cirkev metodistická (ECM), ktorá ju prostredníctvom Inštitútu vzdelávania riadi. Inštitút je priamym nadriadeným orgánom ZBŠ.
ZBŠ sa zriaďuje pri zbore ECM na základe písomnej žiadosti staršovstva podpísanej duchovným, zodpovedným za farnosť. V žiadosti musí byť uvedené meno kandidáta na vedúceho ZBŠ a počet prihlásených študentov. Vedúci ZBŠ musí byť plnoprávnym členom ECM (kazateľ alebo laik). Táto žiadosť sa posiela riaditeľovi Inštitútu, ktorý ju posúdi a v mene ECM zriadi dekrétom ZBŠ pri danej farnosti.
Činnosť ZBŠ sa zameriava na poznávanie Biblie a kresťanstva. Riadi sa Článkami viery ECM a Cirkevným poriadkom ECM. Vychádzajúc z všeobecných princípov kresťanskej etiky, ZBŠ je cieľovo orientovaná na individuálne rozvíjanie znalostí a charakteru študenta, aby došlo k rozvoju schopností a talentov od Boha daných.

ZBŠ má dva stupne:
            1. stupeň: Učednícky kurz - ročné štúdium (osvedčenie)
            2. stupeň (prístupný absolventom 1. stupňa): Príprava zborových spolupracovníkov (vysvedčenie)

I. Zriaďovateľ:
            a/ zriaďuje ZBŠ, menuje a odvoláva vedúceho ZBŠ
            b/ dodáva predpísané študijné pomôcky a potreby a kontroluje riadne vyučovanie v ZBŠ
            c/ schvaľuje organizačnú štruktúru a miestny časový rozvrh výučby v ZBŠ
            d/ schvaľuje pracovníkov ZBŠ
            e/ podáva návrh na zrušenie ZBŠ a majetkové vysporiadanie

II. Vedúci ZBŠ:
            a/ absolvuje školenie pre vedúceho ZBŠ
            b/ stará sa o propagáciu ZBŠ a prijíma študentov a študentky
            c/ stará sa o organizačnú stránku ZBŠ
            d/ spolupracuje s miestnym zborom ECM a s Inštitútom vzdelávania
            e/ navrhuje učiteľa, príp. ďalších pracovníkov ZBŠ a návrhy predkladá Inštitútu vzdelávania
            f/ zodpovedá za realizáciu výchovno-vzdelávacieho programu ZBŠ
            g/ zodpovedá za dodržovanie predpisov a smerníc vzťahujúcich sa na činnosť ZBŠ
            h/ vedie štatistické údaje ZBŠ a vyplňuje dotazníky Inštitútu vzdelávania

III. Organizácia ZBŠ
            a/ Školský rok trvá spravidla 34 týždňov, začína sa v septembri a končí v júni. Presné stanovenie začiatku školského roka, polročných prázdnin a záverečných skúšok navrhuje vedúci ZBŠ a dáva schváliť Inštitútu vzdelávania.
            b/ Vedúci ZBŠ si zaznamenáva dochádzku študentov na hodiny.
            c/ Záverečné skúšky sa konajú v júni a sú komisionálne. Komisiu tvorí člen Inštitútu vzdelávania (príp. iná Inštitútom vzdelávania poverená osoba) a vedúci ZBŠ. Osvedčenie (vysvedčenie v 2. st.) o záverečnej skúške podpíšu obaja členovia skúšobnej komisie.

IV. Študijný plán
            a/ 1. stupeň: Učenícký kurz
34. týždňov individuálneho štúdia s povinnosťou účasti na vyučovaní raz týždenne. Predpokladom pripustenia k záverečným skúškam je min. 60% účasť na týždňových vyučovaniach. Postupuje sa podľa materiálov Učeník, ktoré dodáva Inštitút vzdelávania.
            b/ 2. stupeň. Organizačne podobná štruktúra, ako v prípade 1. stupňa: 34 vyučovacích týždňov, 17 v zimnom a 17 v letnom týždni. Štúdium je zamerané na základy štyroch teologických disciplín: Biblické náuky, Cirkevné dejiny, Dogmatika, Praktická teológia. Dve disciplíny sa preberajú v zimnom a dve v letnom semestri.

TOPlist